Faltes i sancions

Faltes lleus

• Les faltes injustificades de puntualitat a l'horari de l'escola.

• Les faltes injustificades d'assistència a classe o a altres activitats educatives organitzades pel Centre

• Qualsevol acte d'incorrecció i desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa.

• d) Qualsevol acte injustificat que alteri el desenvolupament normal de les activitats del Centre.

• El deteriorament no greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.

• Els actes d’indisciplina que, a criteri del professor corresponent o deltutor, no tinguin caràcter greu.

• Les mesures correctores de FALTES LLEUS contràries a les normes de convivència seran les següents, segons les circumstàncies:

• Mesures correctores que pot aplicar qualsevol professor:

• Amonestació oral.

• Compareixença immediata davant del cap d’estudis o director del centre

• Privació del temps d’esbarjo.

• Mesura correctora que poden aplicar el tutor de l’alumne, el cap d’estudis o el director

• Amonestació escrita, que serà donada a conèixer als pares o representants legals de l’alumne si aquest és menor d’edat.

• Mesures correctores que pot aplicar el cap d’estudis de l’etapa o director, escoltat l’alumne i els diversos testimonis:

• Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari no lectiu i per un període no superior a dues setmanes, i/o reparació econòmica dels danys causats al material del Centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa.

• Suspensió del dret a participar en activitats no lectives del Centre per un període màxim d’un mes.

• Canvi de grup per un període màxim d’una setmana.

• Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius, durant el qual l’alumne romandrà en el Centre i realitzarà els treballs acadèmics que se li encomanin.

• Suspensió del dret a l’assistència a les sortides culturals durant un període màxim d’un curs escolar.

• De qualsevol mesura correctora de les indicades en les lletres b) i c) de l’apartat anterior, n’ha de quedar constància escrita en l’expedient escolar de l’alumne amb explicitació de quina és la conducta que l’ha motivada, i els seus pares o tutors en seran oportunament informats.

Faltes greus

• Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa L’agressió física o les amenaces contra altres membres de la comunitat educativa.

• Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenofòbia, o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives.

• La suplantació de la personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i material acadèmic.

• El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.

• Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del Centre.

• Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.

• La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el Centre.

• En cas de dubte pel que fa a la gravetat de la falta comesa per un alumne, s’atendrà al criteri de la comissió de disciplina del consell escolar.

La imposició de sancions per conductes greument perjudicials per a la convivència del centre i considerades faltes greus correspondrà al consell escolar.

• Les sancions que podran imposarse per la comissió de les faltes considerades greus seran les següents:

• Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari lectiu i per un període no superior a dos mesos, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del Centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa.

• Suspensió del dret d’assistència al Centre o a determinades classes per un període que no podrà ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació de realitzar determinats treballs acadèmics en el supòsit de privació del dret d’assistència. El centre, mitjançant el tutor o tutora, lliurarà a l’alumne o alumna un pla de les activitats que ha de realitzar i establirà les fórmules de seguiment i control durant els dies de no assistència al Centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua.

• Inhabilitació per cursar estudis en el Centre pel període que resti fins al final del corresponent curs acadèmic.

• Inhabilitació definitiva per a cursar estudis en el centre on es va cometre la falta.

• En el supòsit d’aplicar una de les dues darreres sancions a un alumne en edat d’escolaritat obligatòria, l’Administració educativa proporcionarà a l’alumne sancionat una plaça escolar en un altre Centre docent.

• Quan s’imposin les sancions previstes en els apartats b) i c), i a petició de l’alumne, el consell escolar del Centre podrà aixecar la sanció o acordar la readmissió, prèvia constatació d’un canvi positiu en la seva actitud.

• Les faltes considerades greus només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient.

• El Director del Centre és l’òrgan competent per iniciar la instrucció de l’expedient, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat educativa.

Correu escolar

Botiga Virtual

Esdeveniments

Sense events
© 2016 Escola l'Oreig - Reproducció prohibida

Please publish modules in offcanvas position.