Normes d'organització i funcionament

Puntualitat i assistència al Centre

• És obligatori assistir a classe i a les activitats programades i presentar el justificant corresponent, en cas d’absència.

• En cas d’absència en una activitat d’avaluació, l’alumne podrà realitzar la prova el dia que es reincorpori al Centre (en el cas d’Educació Primària).

• A l’ESO per poder fer l’examen caldrà portar el justificant mèdic o el de l’organisme oficial que correspongui; en cas contrari no hi haurà cap obligatorietat per part del professor/a a realitzar l’examen.

• Si no hi ha una causa justificada, no es recolliran treballs que es presentin fora del termini indicat.

• Els alumnes d’Educació Infantil i Primària que tinguin un absentisme superior al 50 % no seran avaluats aquell trimestre.

• Els alumnes d’ESO que tinguin un absentisme superior al 50 % sense cap justificació seran avaluats amb la nota mínima.

• És obligatori assistir amb puntualitat a totes les classes, justificant els retards i les sortides abans d’hora.

• Les sortides o entrades de classe per visita mèdica o altres motius s’hauran d’ajustar, si és possible, als canvis d’hora o a l’esbarjo.

• El retards en la entrada a classe després de l’estona d’esbarjo o del canvi d’ assignatura pels alumnes d’ESO seguiran un protocol

• Les portes d’entrada al Centre s’obriran cinc minuts abans de l’inici de les classes i es tancaran amb puntualitat. Un cop iniciades les classes s’iniciarà el protocol que té al Centre.

Material educatiu i equipament escolar

• Els alumnes hauran de portar el material necessari, que sigui el recomanat pel professor, per treballar les activitats de cada dia.
• La bata és obligatòria en les etapes d’educació infantil i primària durant tota la jornada.

L’uniforme i l’equipament esportiu del centre és de caire obligatori:

• El material escolar (agenda, carpetes, llibres, llibretes...) ha d’estar en perfectes condicions, sense pintades, dibuixos ni adhesius. En cas de deteriorament o pèrdua, caldrà comprarne un altre.
• El material escolar que proporciona l’escola (agenda, carpetes i llibretes) és d’ús obligatori.

Ordre i treball

• No es pujarà a les classes ni es lliurarà als alumnes cap material ni d’altres coses que s’hagin pogut oblidar, un cop iniciada la jornada escolar.

• Un cop finalitzada la jornada escolar no es podrà pujar a les aules per recollir llibres, roba ni altres materials. Les aules romandran tancades.

• No es pot interrompre el normal funcionament de les classes amb actituds incorrectes.

• Quan els alumnes es desplacin d’una classe a una altra ho faran en ordre, tot procurant de guardar el màxim silenci.

• Cal baixar les escales i caminar pels passadissos sense cridar.

• A la biblioteca l’alumne respectarà amb el seu silenci i actitud la tasca dels seus companys i la funció per a la qual fou creada.

• No es pot sortir de les aules sense el permís del professor.

• Dins del col·legi està prohibit menjar xiclets, pipes i d’altres productes similars.

• Els entrepans de l’esmorzar es menjaran només al pati, a excepció dels alumnes d’Educació Infantil i Primer Cicle de Primària o aquells alumnes que per alguna causa justificada hagin de romandre a l’aula amb l’autorització del professor o persona responsable.

• No es poden portar escrits als braços, mans, ungles pintades ni cap accessori (tipus pearcing, a cap lloc visible)

Comunicació

• Quan els pares hagin de comunicar una incidència hauran de seguir el següent protocol: primer parlar amb el tutor (o amb el professor de l’àrea que correspongui); si no es pot resoldre, parlar amb el director, finalment, si cal, amb el director.

• El vehicle de comunicació escola/família és l’agenda escolar. Aquesta és de caire obligatori en totes les etapes i cal portar-la cada dia.
• Les entrevistes sol·licitades pels pares o pels tutors/professors s’han de concertar via telefònica o mitjançant el següent formulari amb la secretaria del Centre amb dos dies d’antelació.

• Tots els membres de la Comunitat educativa (professors, tutors, caps d’estudis i direcció) tenen el seu horari d’atenció als pares; cal respectar les hores de visita.

• Els professors/pares han de comunicar qualsevol incidència a través de l’agenda i els pares/professors han de signar aquests comunicats per constatar que estan assabentats.

Els professors no poden atendre els pares quan estan a classe o al pati, tampoc a les hores d’entrada al col·legi.

• Cal que les famílies es responsabilitzin de fer el seguiment de l’agenda escolar. És un instrument molt valuós per vetllar i conèixer les tasques que l’alumne ha de fer i poder ajudar-lo a organitzar-se.

• Com a mitjà alternatiu de comunicació tot el personal del Centre disposa d’un correu web a disposició de les famílies.

Ús d’aparells electrònics

• No és permès portar i per tant utilitzar telèfons mòbils ni aparells electrònics dins del recinte escolar (edificis i patis) per part dels alumnes. En el cas que alguna família consideri necessari que el seu fill / a porti l’ aparell a l’ escola, caldrà que ho comuniqui amb autorització escrita i l’ aparell es “consignarà” a la secretaria fins a la finalització de la jornada escolar.

• Per a garantir aquesta norma, l’alumne/a amb autorització, lliurarà l’aparell electrònic a l’ inici de la jornada escolar i el recollirà a la finalització de la mateixa.

• L’ incompliment dels punts A o B ocasionarà el següent protocol d’actuació:

• Primera vegada: l’ aparell serà requisat (sense tarja de memòria i SIM) i es considerarà una falta al carnet de convivència. La família el podrà recollir des del 1r dia de consigna.

• Segona vegada: l’ aparell serà requisat (sense tarja de memòria i SIM) i es considerarà segona falta al carnet de convivència. La família el podrà recollir des del 5è dia de consigna.

• Tercera vegada: l’ aparell serà requisat (sense tarja de memòria i SIM) i es considerarà la tercera falta al carnet de convivència (equival a una falta greu). La família el podrà recollir des del 10è dia de consigna.

Internet – Xarxes Socials

• No és permesa la utilització, per part de l’alumnat, de la imatge del personal del centre o de les instal·lacions, sense previ consentiment explícit i per escrit.

• L’ incompliment de la norma constituirà una falta greu. Al mateix temps l’escola es reserva el dret, a nivell d’institució o individual, d’ iniciar les mesures legals pertinents, per tal de protegir la imatge i el bon nom del Centre i dels seus integrants.

Objectes perduts

• Els objectes que es troben perduts dins del recinte escolar són guardats en un lloc adequat.

• Els pares i mares els poden retirar diàriament demanant-los al conserge o a Secretaria.

• El Col·legi no es fa responsable de la pèrdua o deteriorament d’objectes personals.

Correu escolar

Botiga Virtual

Esdeveniments

Sense events
© 2016 Escola l'Oreig - Reproducció prohibida

Please publish modules in offcanvas position.