Projecte educatiu

 

 1. INSTITUCIÓ EDUCATIVA

L’escola l’Oreig és una escola amb més de 40 anys d’història. L’escola es va fundar el 1975 i des d’aleshores es troba a la Ronda Montmany s/n a Fontpineda (Pallejà). Es tracta d’una escola nascuda d’un somni fet realitat, una escola envoltada per la de natura. L’Oreig és un projecte pedagògic, però també arquitectònic, concebut per crear i compartir coneixement que convisqui en un marc agradable i únic per desenvolupar valors democràtics; l’escola és un espai ampli, obert, diàfan i amb moltes zones verdes. Des dels seus inicis, s’hi fomenta la creativitat i l’aprenentatge actiu; els alumnes són el centre de la vida escolar. Els mestres i PAS configuren conjuntament amb els alumnes una comunitat que comparteix coneixement, genera i transmet valors i que com a principal objectiu es cerca l’aprenentatge i la felicitat de les persones.

Durant els més de 40 anys que l’Oreig està en moviment, sempre s’ha vetllat per la millora pedagògica, la millora de les tècniques d’aprenentatge i la revisió dels resultats acadèmics; tot això, per recollir proves que serveixin per a proposar millores, innovacions i noves tècniques de treball. En aquest sentit, l’escola i el professorat, ha format part activament durant els últims anys de les propostes transformadores que Escola Nova XXI vol generar per aconseguir un canvi en el model educatiu. Tal i com diu Escola Nova XXI: “L’horitzó és el canvi: L’objectiu final és que tot infant, independentment del seu context i condicions, pugui gaudir en qualsevol centre del Servei Educatiu de Catalunya d’experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar."

A llarg d’aquests últims anys, l’Oreig ha reflexionat sobre els alumnes, les famílies que tenim i que tindrem, els docents que necessitem i la feina que desenvolupen, el currículum, l’avaluació, els espais i les metodologies de treball. Tot això ha servit per conèixer quins canvis s’estan produint a la societat i a la vegada com ha de respondre l’Oreig a aquests canvis.

L’escola l’Oreig, doncs, es troba en un procés de reflexió i construcció pedagògic que parteix de l’experiència i dels bons resultats que ha obtingut de manera sostinguda, conjuntament amb els aires de canvi de l’Escola Nova XXI i les reflexions internes que es generen contínuament, donant així per encetada una nova etapa de consolidació i canvis que generin un horitzó en consonància amb el món actual.   

 

1.1.        TITULARITAT

 

L’Escola l’Oreig, és un centre de titularitat privada, concertat per la Generalitat de Catalunya. L’entitat titular és responsable d’expressar i donar continu­ïtat als principis que defineixen l’educa­ció que el Centre imparteix (Caràcter Propi) i vetlla per la cohesió de tots els qui col·laboren en la marxa del col·legi. Com a tal, té la responsabilitat última davant la societat, l’administració educativa, els pares dels alumnes, el professorat, i el personal d’administració i serveis.

 

1.2.        NIVELLS EDUCATIUS QUE S’IMPARTEIXEN

 

L’Escola L’Oreig imparteix les etapes següents: 2n Cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Té autoritzada una línia per a totes les etapes, amb 13 aules autoritzades.

 

1.3.        MARC LEGAL I ADMINISTRATIU

 

Té el número de codi 08036275 en el Registre del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i gaudeix de la personalitat jurídica que li atorguen les lleis, amb data, 7 d’agost de 1986 el Centre ha accedit al règim de concerts establert per la LODE. Els ensenyaments impartits en el Centre s’ajusten a la legislació vigent i a les disposicions reglamentàries publicades pel Govern de la Generalitat, en particular als decrets que estableixen els currículums de les etapes educatives que l’escola imparteix.

 

2. ANÀLISI DE L’ENTORN O CONTEXT

 

2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA

 

L’Escola l’Oreig està situada a la Ronda Montmany s/n de Fontpineda, a la comarca del Baix Llobregat. Forma part del municipi de Pallejà i és limítrof amb Sant Andreu de la Barca, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Molins del Rei i el Papiol.

 

2.2. CARACTERÍSTIQUES I COMPOSICIÓ SOCIOCULTURAL I ECONÒMICA DE LES FAMÍLIES

 

Compta actualment amb 360 famílies. L’àmbit principal d’influència de l’escola s’estén, bàsicament, a la urbanització de Fontpineda , Pallejà i Corbera de Llobregat. En menor mesura hi ha famílies de la Palma de Cervelló i algunes famílies de Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei, Vallirana ...

 

2.3. ENTORN I DISTRIBUCIÓ DEMOGRÀFICA

 

La ubicació de l’escola al capdamunt de la urbanització de Fontpineda, al municipi de Pallejà, la situa al mig d’un conjunt de municipis mitjans i petits al nord de la comarca del Baix Llobregat.

El fet que l’escola estigui rodejada de natura al mig d’una urbanització amb població reduïda, facilita que l’alumnat provingui de diferents municipis i que hagin triat l’escola pel seu Projecte Educatiu, cosa que configura una escola amb famílies que provenen de fins a 8 municipis diferents.

 

2.4. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS: DEL BARRI, DEL MUNICIPI, DEL PAÍS, D’EUROPA I DEL MÓN

.

L’escola es relaciona amb les escoles del col·lectiu al que pertany: l’AEC (Agrupació Escolar Catalana) i la FCCE (Federació Catalana de Centres d’Ensenyament).

 

Per aconseguir una bona atenció a la diversitat hi ha una relació propera amb els serveis que ofereix el departament d’educació, mitjançat l’EAP, CREDA, i els professionals independents de les famílies amb les quals sempre hi ha una relació d’intercanvi d’informació.

 

Així mateix l’escola participa en convocatòries d’institucions culturals o educatives per a la difusió de la cultura o el reconeixement del treball del seu professorat o alumnat: Departament d’ensenyament, Plataforma per la llengua, Centre d’estudis Comarcal del Baix Llobregat, Ajuntament de Pallejà, TV3, Cambridge English, entre d’altres.

 

Cada curs escolar l’escola realitza estades a l’estranger per a fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa, els destins varien segons el curs, hi ha tres destins que es van repetint cada trienni. Els destins són: Devon a Anglaterra, Dublín a Irlanda i Edimburg a Escòcia. L’entitat organitzadora d’aquestes estades és Project On-Lang que des de 2008 vetlla pel bon funcionament i l’aprenentatge dels idiomes arreu del món.

 

Pel que fa a la investigació i la recerca, l’escola està amatent i està oberta a la participació en diferents projectes que sorgeixin o li siguin proposats.

-   Participació activament a cada edició de la Marató de TV3.

-     Projectes de solidaritat recollida de roba Fundació GLORR

-     Projectes de recollida de medicaments.

-     Projecte APILO , recollida de piles.

-     Projecte SI, salut integral del Dr. Valentí Fuster.

-     Projecte Escola Verda.

-     Participació a la Magic Line Barcelona de Sant Joan de Déu.

    

 

 

3. INTENCIONS EDUCATIVES DEL CENTRE

 

3.1. CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES. SIGNES D'IDENTITAT. (ARTICULAT DE L’IDEARI)

 

L’Oreig és una escola laica, catalana i té la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat de cada alumne/a, és a dir, l’educació integral.

Aquest model d’educació integral està descrit al document que expressa el Caràcter Propi del Centre i la Programació de les diferents etapes educatives, respectant el que preveu la normativa establerta pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’escola és oberta a tothom qui desitja l’educació que s’hi imparteix, defuig de qualsevol discriminació i s’ofereix a la societat com una comunitat en la qual tothom és acceptat i tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat, i tots els qui hi participen s’entenen copartíceps.

En el marc de la llibertat d’elecció de centre, les famílies que sol·liciten plaça pel seus fills/es al nostre Col·legi coneixent el Caràcter Propi i expressen que estan d’acord. El Caràcter Propi i aquest mateix Projecte Educatiu expliciten l’oferta de formació pròpia de l’escola, els ensenyaments impartits al Centre. Els ensenyament impartits al Centre s’ajusten a la legislació vigent i a les disposicions reglamentàries publicades pel Govern de la Generalitat, en particular els decrets que estableixen els currículums de les etapes educatives que l’escola imparteix.

 

 

4. FONAMENTS PSICOPEDAGÒGICS QUE SUSTENTEN L’ACCIÓ EDUCATIVA QUE EL CENTRE OFEREIX

 

4.1.        PERFIL DE L’ALUMNE

 

L’objectiu de l’escola és formar persones que recollint les capacitats expliciten els set principis de l’aprenentatge, siguin autònomes i alhora altruistes, obertes a al sentit de transcendència, amb caràcter i iniciativa, creatives , coneixedores de les seves possibilitats, amb un bon autoconcepte i hàbits adequats de salut i d’higiene personal.

Persones participatives, solidàries, respectuoses de dels propis valors envers els valors dels altres, tant els religiosos com culturals i ideològics; que es preocupin de la conservació i la millora del medi ambient i hi estiguin atents; que estimin la pau i que se sentin identificats amb la llengua, la cultura i els costums de Catalunya. Persones alhora, rigoroses i exigents en el treball, oberta als avenços i afany constant de renovació i d’obertura.

 

5. INTENCIONS EDUCATIVES DEL CENTRE A CADASCUNA DE LES ETAPES

 

5.1.        PARVULARI

 

L’equip de Parvulari ha elaborat la Declaració d’Intencions que defineix el que es pretén aconseguir amb els nostres infants:

 

DECLARACIÓ D’INTENCIONS DE PARVULARI:

  • Alumnes responsables amb ells mateixos que sàpiguen relacionar-se amb l’entorn de manera educada. Que siguin capaços de ser i actuar de manera autònoma. Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa, a conviure i   habitar el món.

 

 

5.2.        EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

L’equip de Primària ha elaborat la Declaració d’Intencions que defineix el que es pretén aconseguir amb els nostres infants:

 

DECLARACIÓ D’INTENCIONS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

  • Possibilitar a l’alumne l’adquisició dels elements culturals convenients per aconseguir que l’alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats, sàpiga escollir segons  les seves possibilitats i sigui el protagonista del seu aprenentatge. A partir de CS, digitalització, ordinador personal i llibre de text.

 

 

5.3.        EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

 

L’equip d’ESO ha elaborat la Declaració d’Intencions que defineix el que es pretén aconseguir amb els nostres alumnes:

 

Volem que en acabar l’etapa els nois i noies siguin competents en:

  •  Consolidar els aprenentatges instrumentals de l’educació primària, es  flexibilitzant diverses àrees curriculars i es desenvolupa l’autonomia i responsabilitat dels alumnes mitjançant el respecte total dels valors democràtics. Tots els alumnes treballen amb llibre digital i ordinador personal..5.4.        ASPECTES RELLEVANTS DE LA NOSTRA METODOLOGIA

 

TAC/ ANGLÈS COM A IDIOMA RELLEVANT JUNTAMENT AMB EL CATALÀ I CASTELLÀ / ESTADES ESTRANGERS / PROJECTES / FRANCÈS/ ROBÒTICA / PROVES CANGUR / DESDOBLAMENTS / SUPORTS PSICOPEDAGÒGIC TUTORIAL/ ACOLLIDA / MEDIACIÓ / PROJECTE LINGÜÍSTIC/ ESQUÍ/ JUDO/ PROJECTE DE SALUT INTEGRAL/ L’APROFITAMENT I RECICLATGE DE MATERIAL/ EXTRAESCOLARS DE TOTS ÀMBITS/ ESPAIS D’APRENENTATGE/, EXPERTS AMB ACOMPANYAMENT EMOCIONAL /  CHESS/ COLÒNIES /CONVIVÈNCIES/ NATACIÓ/ FESTES POPULARS/ TREBALL AMPA-ESCOLA/

 

 

6. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

 

6.1. DESCRIPCIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CENTRE

 

L’escola l’Oreig compta amb 360 alumnes, 43 professors, 10 persones d’administració i serveis i monitors de menjador i lleure als mateixos professors.

 

El Projecte Educatiu recull el caràcter propi del Centre, reuneix els requisits establerts a l’article 22 de la LODE, i tots els membres de la Comunitat Educativa.

 

El Centre parteix d’una estructura i organització basada en la titularitat privada que assumeix la funció gerencial. A continuació, el desplegament de l’organigrama segueix una estructura basada en les instruccions de la normativa vigent i la NOFC- Normativa d’Organització i Funcionament del Centre (abans el Reglament de Règim Intern-RRI). Són òrgans de govern pedagògic: el director, els caps d’estudi i coordinadors. El “Consell Escolar” i “Claustre” són òrgans col·legiats de gestió i participació que vetllen pel bon funcionament del Centre. Per la seva banda el Consell Escolar és un òrgan que reuneix a representants de la titularitat del Centre, la direcció, el professorat, el personal no docent, representants dels alumnes i representants dels pares (AMPA). Per la seva banda el Claustre reuneix regularment a la totalitat del personal docent.

 

Direcció

Directora gerent

Montserrat Triola

Director pedagògic

Joan Gamero

Coordinació Infantil

Montserrat  Reventós

Cap d'estudis Primària

Carme Vázquez

Cap d'estudis ESO

Anna Farreras

Comunicació

Administració

Glòria Triola

Dept. de Comunicació

Maeva Gómez

Departament d'orientació

Psicopedagogia

Mariona Tresserra

Coordinadora Departament

Anna Farreras

   

Tutories

P3

Cristina Méndez

P4

Vanesa Cáliz

P5

Carolina Torres

1r Primària

Elena Pallarés

2n Primària

Carme Vázquez

3r Primària

Dolors Martí

4t Primària

Anna Bartoll

5è Primària

Verònica Balasch

6è Primària

Pilar Gallego

1r d'ESO

Rafael Zapata

Anna Farreras

2n d'ESO

Laia Coca

3r d'ESO

Lídia Sibat

4t d'ESO

Manel Martínez

Personal no docent

Menjador i cuina: 

Judit Julià, Núria Tintoré, Esther Jiménez i Elisabet Perea

Neteja:

Maria Asunción Felip, Meritxell Sabaté, María Ester Calvo,.

Manteniment:

José Meral 

Ampa:

Presidenta : Anna Labrador

Vicepresidenta: Luz Castillo

 

6.2.        RECURSOS MATERIALS

 

6.2.1.   EQUIPAMENTS ESCOLARS

 

Més enllà dels equipaments-aules cal destacar diferents espais polivalents que permeten crear i desenvolupar dinàmiques diverses en el procés d’aprenentatge. L’escola compta amb equipaments per a tres etapes educatives. L’edifici de l’escola disposa de tres espais diferenciats, una zona on s’ubica l’etapa d’educació Infantil que va ser íntegrament remodelada l’any 2015, una altra part destinada a l’etapa d’Educació Primària remodelada amb les últimes tecnologies i tendències educatives l’any 2018 i una zona on s’ubiquen les aules i espais per a l’etapa de secundària. A més a més l’escola compta amb zones comuns com el menjador per 200 persones, un teatre/aula de conferències amb 170 localitats, aules d’informàtica, laboratoris, una biblioteca, aules d’estudi, horts.

 

6.2.2.   EQUIPAMENTS ESPORTIUS I D’ESBARJO

 

A més a més, l’escola se situa en un entorn natural i disposa de grans àrees verdes, jardins, zones d’esbarjo i 2 poliesportives, 1 pati de sorra amb gronxadors i un altre amb jocs per a infants Aquests espais són polivalents, per a l’educació física i per a la psicomotricitat dels infants del parvulari.

 

6.2.3.   SERVEIS

Cuina pròpia: esmorzar i berenar. Introducció progressiva de productes ecològics al nostre menú. Tot es realitza a l’escola, amb oli d’oliva i amb productes de proximitat.

 

Equip de monitors gestionat per  a l’escola, els mateixos professors

Patis 

Patis migdia.

Servei de transport escolar a totes les poblacions

Servei d’acollida, matí i tarda,

     Departament d’Orientació Psicopedagògic.

Estudis musicals, flauta. Instruments

     Servei de biblioteca escolar. 

6.2.4.   EXTRAESCOLARS

 

Servei de formació de llengües estrangeres

Judo 

Kids and Us

Robòtica Lego

Escola de Pares, formació, xerrades.

Escacs

Futbol

Bàsquet

Cambridge Language ( First, Trinity, Advance)

Ball, moviments corporals, Ioga, relaxació mindfulnes. 

6.2.5.   NORMATIVA DE LES INSTAL·LACIONS

 

L’escola compleix amb totes les normatives de seguretat i de barreres arquitectòniques actualment vigents.

 

6.3.        RÈGIM DE PERMANÈNCIA A L’ESCOLA

 

6.3.1.   HORARI ESCOLAR

 

     9:30 a 13:30 i de 14:30 a 17:00h (inf i primària)

     9:30  a 14:00h i de 15:00 a 17:00h (eso) 

 

6.3.2.   HORARI EXTRAESCOLAR

 

De 17:00 a 18:00h. 

 

6.3.3.   ACTIVITATS D’ESTIU

 

Un cop finalitzat el curs escolar, els alumnes poden gaudir d’una sèrie d’activitats la darrera setmana del mes de juny, el mes de juliol.

Aquestes són les activitats que s’adrecen als alumnes, des de P3 fins a 4t d’ESO, són els següents:

 

  •       SUMMER ENGLISH

  •       SUMMER CAMP 

 

6.4.        COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

 

6.4.1.   COMUNICACIÓ GENERAL

 

La pàgina web del centre, el Twitter, l’Instagram, el Facebook i el YouTube, ofereixen informació general de l’escola i la institució així com les activitats que els alumnes fan al llarg del curs escolar i en les activitats d’estiu.

La intranet de l’escola, el ClickEdu, permet a les famílies accedir a informació reservada a la comunitat educativa.

Informacions rellevants del curs es transmeten per correu electrònic i per circulars en format paper.

 

6.5.        INFORMACIÓ GENERAL ACADÈMICA

 

Reunions dels inicis de curs, final de curs.

Reunió personalitzada amb direcció.

 

6.6.        SEGUIMENT ACADÈMIC DELS ALUMNES

 

Hores de tutoria i reunions amb els tutors .

Informes escrits amb les notes, trimestralment i preavaluacions abans trimestre.

 

6.7.        ACOLLIMENT A LES FAMÍLIES NOVES

 

  • Les famílies noves reben informació al mes de juny, es fan entrevistes individualitzades i al setembre se’ls convida a  venir a veure l’escola, la mestra i les instal.lacions abans de començar.

  • També gaudim d’entrades relaxades i sortides relaxades al parvulari.

 

6.8. CRITERIS I SISTEMES D’ELABORACIÓ, APROVACIÓ I REVISIÓ DEL “PROJECTE EDUCATIU DEL  CENTRE

 

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) estableixen, d’acord amb la legislació vigent, a l’article 4 i a l’article 21, apartat b, la competència del titular per promoure l’estudi del caràcter propi del centre. Atenent a les circumstàncies i necessitats, la titularitat establirà els procediments per a la revisió o modificació del present Projecte Educatiu.

 

 

Correu escolar

Botiga Virtual

Esdeveniments

Sense events
© 2016 Escola l'Oreig - Reproducció prohibida

Please publish modules in offcanvas position.